REALIZACJA PROJEKTU

„Dotacja dla firmy „Młyn Gąsiorowo” Adriana Machnacz na finansowanie bieżącej działalności i zapewnienia jej bieżącej działalności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”
Działania 3.3 „ Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe
Prosimy o kontakt w godzinach 9:00 – 18:00.
©2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.